BIODATA
Drs. Sugeng Adipitoyo, M.Si.
Nama : Drs. Sugeng Adipitoyo, M.Si.
NIDN : 0023126502
Homebase : S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
     
    Google Scholar
    Sinta Indonesia
Recording Data

Documents per Year

Citations per Year

 

0

Scopus H-Index
 
 

1

Google H-Index
 
Top Paper
TitleSourceYearCitation
WERNANE BASA ARTIFISIAL KI PURBA ASMARA SAJRONE LAKON WAHYU MAKUTHARAMA 2018 0
TEMBUNG KRIYA KAHANAN SAJRONE UKARA STATIF ING BASA JAWA 2018 0
SESAMBUNGAN PARADHIGMATIK LAN SINTAGMATIKE TETEMBUNGAN SAJRONE UPACARA PATEG LAYON ING DESA TIUDAN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG 2018 0
SESULIH PITAKON ING BASA JAWA BANYUWANGEN 2018 0
DHEIKSIS DUNUNG ING BASA JAWA 2017 0
INFERENSINE PAMACA MARANG RUBRIK “NYEKAKAK SIK, AAAAH” KALAWARTI JAYA BAYA EDHISI 31 MINGGU V MARET 2014 2017 0
PIRANTI KOHESI KANG NDHAPUK KOHERENSI SAJRONE WACANA NARATIF ING SERAT CARIYOS SATUS SAKAWAN 2017 0
WACANA KRITIS PRAGMATISME SAJRONE KOLOM “OBROLAN CABLAKA” ING KALAWARTI JAYA BAYA 2017 0
IMPLIKATUR KONVENSIONAL SIMBOLIKSAJRONE PAMEJANGAN KANTHI ISBATTUMRAP WARGA PERGURUAN PAMULANGAN ILMU SEJATI ING KUTHA SURABAYA 2016 0
PIRANTI KOHESI KANGGO NDHAPUK KOHERENSI SAJRONE WACANA DHESKRIPTIFTEKS PAWARTA MAWA BASA JAWA ING RADHIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) MADIUN 2016 0
SESAMBUNGAN PARADHIGMATIK LAN SINTAGMATIK SAJRONE MERONIMIBAB BANGSA URIPING TLATAH TULUNGAGUNG 2016 0
SESAMBUNGAN SINTAGMATIK SAJRONEJENENGE BOCAHING KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUNKANG LAIR TAUN 2010-2015 2016 0
OWAH-OWAHANE TEGESE TEMBUNG ING BASA JAWA ADHEDHASAR DRAJATE 2016 0
TINDAK TUTUR TAWA DAGANGAN DENING BAKUL MIDER ING DESA SEMBUNGREJO KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN 2015 0
SET LAN KOLOKASI NGENANI CACADE AWAK 2015 0
TINDAK TUTUR NGAJAK MAWA BASA JAWA DHIALEG SURABAYA ING DHUSUN ALAS TIPIS, DESA PABEAN, KECAMATAN SEDATI, KABUPATEN SIDOARJO 2015 0
WUJUD LAN JINISE REDHUNDHASI ING BASA JAWA 2014 0
Pemetaan kebudayaan di Provinsi Jawa Timur: sebuah upaya pencarian nilai-nilai positif 2008 10
BAHASA DAN KEKUASAAN: Analisis Wacana Praktik Sosial Pemilihan Bahasa untuk Mata Pelajaran Muatan Lokal bagi Siswa Etnis Cina dalam Pertarungan antara Bahasa Jawa dan Bahasa … 2008 1
Morfofonemik bahasa jawa dialek surabaya 1999 1
Riwayat Mengajar
Mata Kuliah SKS Program Studi Periode
Berbicara Jawa2S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa2010/1, 2011/1, 2011/2, 2012/1, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1, 2017/1, 2018/1
Dasar-Dasar Berbicara Jawa2S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa2010/2, 2011/2, 2012/2, 2013/2, 2014/2, 2015/2, 2016/2, 2017/2, 2018/2
Dramaturgi2S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa2010/2, 2011/2, 2012/2, 2013/2, 2014/2, 2015/2
Leksikografi2S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1
Leksikografi Jawa2S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa2017/1, 2018/1
Media Pembelajaran2S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa2016/2, 2017/2, 2018/2
Morfologi Bahasa Jawa4S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa2011/1
Morfologi Bahasa Jawa I2S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa2010/2
Morfologi Bahasa Jawa II2S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa2010/1, 2011/1
Pengemb.media Pembel.bhs Jawa2S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa2016/2
Psikolinguistik Jawa2S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa2018/1
Semantik Bahasa Jawa2S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa2010/1, 2011/1, 2012/1, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1, 2017/1, 2018/1

© 2019. Develop BY PPTI UNESA TEAM
Powered By ALim Sumarno