Peserta Wisuda tahun 2010
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa

Jumlah record : 41
Periode NIM
Nama Peserta
Angkatan IPK Tgl Lulus
No Ijasah
Judul T.A/Skripsi/Tesis/Disertasi
69 062114002
SAICIANA RAHMAWASKITA NINGTYAS
2006 3.08 2010-08-24
13.01365.10
PARAGA UTAMA SAJRONING CERKAK-CERKAK ANGGITANE ISMOE RIANTO ING KALAWARTI JAYA BAYA
69 062114216
IKA FATMASARI
2006 2.99 2010-08-24
13.01394.10
LEGENDHA GUWA TAN TIK SIU ING DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN REJOTANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG (Tintingan Struktur, Nilai Budaya lan Fungsi)
69 062114018
NADHIF DWI SAPUTRA
2006 3.39 2010-08-24
13.01375.10
KONVENSI CRITA DETEKTIF ING CERBUNG SALINDRI KENYA KEBAK WEWADI ANGGITANE PAKNE PURI LAN NOVEL MISTERI TRAGEDI RUMAH WARISAN ANGGITANE S. MARA GD. (TINTINGAN SASTRA BANDHINGAN)
69 062114021
RISQI RETNAFURI
2006 3.13 2010-08-24
13.01378.10
WERNABASANE PARIWARA ING RADIO
69 062114010
PENY ESTRYANA DEWI
2006 3.08 2010-08-24
13.01369.10
UPACARA TRADHISI CEPROTAN ING DESA SEKAR KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN (TINTINGAN WUJUD, MAKNA, FUNGSI)
69 062114201
SANGGA PELITANINGATI
2006 3.16 2010-08-24
13.01383.10
LEGENDA SITI INGGIL ING DHUSUN KEDUNG WULAN DESA BEJIJONG KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO (TINTINGAN FOLKLOR)
69 062114024
YUNISA CHARITY
2006 3.16 2010-08-24
13.01381.10
SASTRA LISAN AIR MERAMBAT RORO KUNING ING DESA BAJULAN, KECAMATAN LOCERET, KABUPATEN NGANJUK (SAWIJINING TINTINGAN FOLKLOR)
69 062114213
ARIFATUL MUJAYANAH
2006 3.14 2010-08-24
13.01392.10
PENGARUHE METODE PARTISIPATORI KANTHI MEDIA RODA KEBERUNTUNGAN TUMRAP KAWASISAN NULIS AKSARA SWARA MURID KELAS VIII SMP NEGERI 28 SURABAYA TAUN AJARAN 2009/2010
68 052114001
WIDYA NUR ASTORIA
2005 3.03 2010-02-18
13.00275.10
UKARA TANDUK TANPA LESAN
69 062114017
VIVIN NOVALINA HERAWATI
2006 3.55 2010-08-24
13.01374.10
SUNTINGAN TEKS LAN PIWULANG MORAL ING SAJRONE NASKAH SERAT WULANG SUNU VERSI PACITAN

© 2019. Develop BY PPTI UNESA TEAM
Powered By ALim Sumarno