Peserta Wisuda tahun 2012
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa

Jumlah record : 90
Periode NIM
Nama Peserta
Angkatan IPK Tgl Lulus
No Ijasah
Judul T.A/Skripsi/Tesis/Disertasi
73 072114213
SRI UTAMI
2007 3.26 2012-03-10
13.00391.12
UPACARA LEDHUG SURA ING KABUPATEN MAGETAN (TINTINGAN WUJUD, MAKNA, LAN FUNGSI)
75 082114204
RONI WIJAYA
2008 3.21 2012-10-20
13.02324.12
SLANG BENCONG KUTHA MOJOKERTO
75 082114217
ZULY KRISTANTO
2008 3.11 2012-10-20
13.02329.12
Kritik Sosial Sajrone Layang Panantang Anggitane Sumono Sandy Asmoro: Tintingan Sosiologi Sastra
75 082114001
TANGGUH HESTU WIBAWA
2008 3.36 2012-10-20
13.02297.12
NASIONALISME JRONING NOVEL DOM SUMURUP ING BANYU ANGGITANE SUPARTO BRATA (TINTINGAN POSTKOLONIALISME)
75 082114021
SHANTIKA WAHYU RAHMAWATI
2008 3.1 2012-10-20
13.02305.12
LAKON WAYANG PURWA SESAJI RAJA SOYA SAJRONE RUWATAN BERSIH DESA ING DESA SUMOROTO KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO (TINTINGAN STRUKTUR LAKON, NILAI, FUNGSI)
74 082114004
PURWANDANI WIDYA ARDIANI
2008 3.34 2012-07-10
13.01467.12
MAKNA LAN FUNGSI SRAKALAN ING BOGOHARJO NGADIROJO PACITAN (Folklor Modern)
74 082114006
WISNU ARI SAPUTRA
2008 3.34 2012-07-10
13.01468.12
SLINGKUH SAJRONING KUMPULAN CERKAK PUBER KEDUA ANGGITANE ARY NURDIANA
74 082114241
WISNU FEBRY CAHYONO
2008 3.11 2012-07-10
13.01497.12
TEMA MORAL LAN AMANAT SAJRONING CERKAK-CERKAK SURYADI W.S ANGGITAN TAUN 2011
74 072114210
EFFLATA THANESWARI SUTIYONO
2007 2.96 2012-07-10
13.01466.12
Adicara Bersih Desa ing Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri (Kajian Budaya)
75 082114024
YULI KRISTINA DEWI
2008 3.19 2012-10-20
13.02307.12
LEGENDHA KI AGENG HONGGOLONO ING DESA GOLAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO (TINTINGAN FOLKLOR)

© 2019. Develop BY PPTI UNESA TEAM
Powered By ALim Sumarno