Peserta Wisuda tahun 2013
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa

Jumlah record : 89
Periode NIM
Nama Peserta
Angkatan IPK Tgl Lulus
No Ijasah
Judul T.A/Skripsi/Tesis/Disertasi
78 092114007
IMA NOORMA SARI
2009 3.36 2013-10-13
13.02132.13
EROTISME SAJRONE CRITA CEKAK JAWA MODERN TAUN 2012: TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA
78 092114205
NINIK ISTIQOMAH
2009 3.26 2013-10-13
13.02167.13
PIWULANG AGAMA SAJRONE NASKAH KABAR KIYAMAT (Tintingan Filologi)
78 092114229
IMELDA ATIKA
2009 3.27 2013-10-13
13.02182.13
KASANGSARANING URIP SAJRONING NOVEL JEMINI ANGGITANE SUPARTO BRATA (TINTINGAN STRUKTURALISME GENETIK)
77 072114038
ARIF FIRANATA KUSUMA
2007 3.11 2013-06-30
13.01275.13
ANALISIS WACANA KRITIS BUDAYA NEMBANG MACAPAT ING KUTHA SURABAYA
78 062114016
DANY HARJA S
2006 2.77 2013-10-13
13.02120.13
TRADHISI PETHIK LAUT ING KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI
78 092114010
MAR'ATUS SHOLIHAH
2009 3.54 2013-10-13
13.02135.13
TINDAK TUTUR NGABARI ING DESA JURUG, KECAMATAN SOOKO, KABUPATEN PONOROGO
78 072114004
ADITA GALIH SETYOKO
2007 2.94 2013-10-13
13.02121.13
ANALISIS WACANA SOSIAL MANTRANI PENGASIHAN DENING WARGA ILMU SEJATI ING PONOROGO
78 092114005
FITRI APRILIYAH WULANDARI
2009 3.39 2013-10-13
13.02131.13
DAYA PANGARIBAWANE MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN TUMRAP UNDHAKING KAWASISAN UNGGAH-UNGGUH BASA JAWA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 PUCUK LAMONGAN TAUN AJARAN 2012/2013
76 082114041
RINDHA NOVACERYA
2008 3.03 2013-03-09
13.00376.13
LEGENDHA PASAREAN ANDONGSARI ING DESA LEDOK KULON KABUPATEN BOJONEGORO
78 092114045
GANESTYA SARASWATI
2009 3.36 2013-10-13
13.02160.13
KADURJANAN SAJRONE CERBUNG GEGER NUSABIRU ANGGITANE MARYUNANI PURBAYA (TINTHINGAN STRUKTURALISME GENETIK)

© 2019. Develop BY PPTI UNESA TEAM
Powered By ALim Sumarno