Peserta Wisuda tahun 2014
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa

Jumlah record : 138
Periode NIM
Nama Peserta
Angkatan IPK Tgl Lulus
No Ijasah
Judul T.A/Skripsi/Tesis/Disertasi
81 10020114029
RENNY KARTIKA W.
2010 3.41 2014-08-22
13.03136.14
UPAYA NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS UKARA NGGUNAKAKE BASA RINENGGA KANTHI MEDIA DOLANAN ULAR TANGGA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 CERME TAUN AJAR 2013-2014
81 102114038
TYA RESTA FITRIANA
2010 3.44 2014-08-22
13.03144.14
DISKRIMINASI TUMPRAP WANITA SAJRONE NOVEL SUMINAR ANGGITANE TIWIEK SA (TINTINGAN FEMINISME)
81 10020114247
AULISA NANDA APRILIYANTI
2010 3.46 2014-08-22
13.03179.14
Kautamaning Wanodya Sajrone Naskah Prabu Rara (Tintingan Filologi)
80 092114035
WAHYU PANCA OKTA H
2009 3.18 2014-03-08
13.01523.14
KAWRUH KASAMPURNANING NGAURIP SAJRONING NASKAH NGILMU KASIDAN (Tintingan Stilistika)
81 10020114046
EVA CAHYANING TYAS
2010 3.4 2014-08-22
13.03149.14
ASPEK FOLKLORIK CARITA PANJI SAJRONE KIDUNG WANGBANG WIDEYA (TINTINGAN STRUKTUR NARATIF)
81 102114217
LAELY YUNITA
2010 3.37 2014-08-22
13.03159.14
NILAI MORAL SAJRONE SERAT MADUJAYA (TINTINGAN FILOLOGI)
81 102114006
ISTANTI FATKHUL JANAH
2010 3.42 2014-08-22
13.03120.14
SASMITA SAJRONE NASKAH SERAT WEDHA TENGARA (TINTINGAN FILOLOGI)
81 102114239
TRI WULAN OKTIYA M
2010 3.4 2014-08-22
13.03173.14
ASPEK SOSIO-POLITIK SAJRONE ANTOLOGI GEGURITAN "PAGELARAN" ANGGITANE J.F.X HOERY (TINTINGAN STRUKTUR BATIN LAN ASPEK STILISTIK)
80 072114036
SRI HAPSARI P
2007 3.19 2014-03-08
13.01524.14
WERNANE BASA SLOANG PANJAK ING KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK
81 102114045
AMELIA FEBRIANA
2010 3.32 2014-08-22
13.03148.14
PANGEMBANGAN LKS ELEKTRONIK KANGGO NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NYEMAK DONGENG SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 TANJUNGANOM TAUN PIWULANGAN 2013/2014

© 2019. Develop BY PPTI UNESA TEAM
Powered By ALim Sumarno