Peserta Wisuda tahun 2016
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa

Jumlah record : 174
Periode NIM
Nama Peserta
Angkatan IPK Tgl Lulus
No Ijasah
Judul T.A/Skripsi/Tesis/Disertasi
86 14020114094
TUTUT SULISTIANI
2014 3.24 2016-07-23
13.01321.16
NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS TEMBANG GAMBUH KANTHI MODHEL BANK KATA (BK) TUMRAP SISWA KELAS IXA SMPN 1 PASREPAN SEMESTER GANEP TAUN 2015-2016
87 12020114005
ANIK FITRIANI
2012 3.39 2016-10-29
13.02969.16
CRITA RAKYAT GENDRA ASMARA ADIPATI ANOM AMRAL ANGGITANE SARTONO KUSUMANINGRAT (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA)
87 12020114012
EKA NOPIYA USWATUN K.
2012 3.43 2016-10-29
13.02973.16
KASATRIYAN SAJRONE CRITA RAKYAT PUTRI PINILIH ANGGITANE AL ARIS PURNOMO (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA)
87 12020114242
MUHAMMAD AFIK
2012 3.29 2016-10-29
13.03014.16
Piwulang Agama Islam Sajrone Kitab Ngalam Ngibarat
86 14020114063
ENDANG PUJI ASTUTIK
2014 3.49 2016-07-23
13.01292.16
Ngundhakake Kawasisan Nulis Tembang Macapat Kinanthi Lumantar Medhia Animasi Flash Siswa Klas VIIG SMP Negeri 18 Malang Taun 2015-2016
86 14020114079
ERNA YUNIARTI
2014 3.07 2016-07-23
13.01307.16
NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS AKSARA PASANGAN LAN SANDHANGAN NGANGGO APLIKASI LAN MEDHIA KARTU SAJODHO KANGGO KELAS VII-D SMPN 1 KOTA MALANG TAUN 2015/2016
85 13020114124
INDAH KHOLIFAH
2013 3.31 2016-03-26
13.00714.16
NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS TEMBANG MACAPAT KANTHI TEKNIK KREATIF TERATAI TUMRAP SISWA KELAS 7B SMPN 2 SAWAHAN TAUN PAMULANGAN 2015/2016
86 14020114111
DARMINI SUHARTATIK
2014 3.16 2016-07-23
13.01335.16
Nerapake Pasinaon Kooperatif Tipe STAD kanggo Ningkatake Kewasisan Mahami Pola Kalimat (Ukara lamba lan Ukara Rangkep) marang siswa Kelas lX D SMP Negeri Prigen Taun Piwulangan 2015/2016
85 11020114025
MARIA RAHMANI
2011 3.27 2016-03-26
13.00130.16
LEGENDHA JENENG DESA ING KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO
86 12020114217
DESY INDAH WULANDARI
2012 3.51 2016-07-23
13.01279.16
MAKSIM KERJASAMA SAJRONE BASA HUMOR GLANGGANG REMAJA PANJEBAR SEMANGAT TAUN 2013

© 2019. Develop BY PPTI UNESA TEAM
Powered By ALim Sumarno