Peserta Wisuda tahun 2017
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa

Jumlah record : 54
Periode NIM
Nama Peserta
Angkatan IPK Tgl Lulus
No Ijasah
Judul T.A/Skripsi/Tesis/Disertasi
90 12020114214
NUR HIDAYATUL FAHRI
2012 3.27 2017-09-07
13.02501.17
ASPEK PRAGMATIK MAKSIM KERJASAMA SAJRONE HUMORING MEDIA SOSIAL KETAWA.COM
90 13020114068
NOVI DWI SETYOWATI
2013 3.34 2017-08-23
13.02520.17
LIBIDO SEKSUAL SAJRONE CERBUNG KEDLARUNG ANGGITANE ISMOE RIANTO (TINTINGAN PSIKOANALISIS SIGMUND FREUD)
88 12020114041
CUCUK PUJI RAHARJO
2012 3.58 2017-01-17
13.00086.17
WACANA KRITIS PRAGMATISME SAJRONE KOLOM OBROLAN CABLAKA ING KALAWARTI JAYA BAYA
89 13020114011
RATNA YULIA DAMAYANTI
2013 3.52 2017-05-12
13.00918.17
PRINSIP KERJASAMA SAJRONE PACATURAN LAWAKAN KIRUN, BAGYO LAN KHOLIK
90 13020114006
KHUSNUL ATIKHOH
2013 3.35 2017-08-18
13.02508.17
LEGENDHA PASAREYAN PANGERAN PRINGGOLOYO ING DESA JEGULO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN
90 13020114080
WULANDARI
2013 3.39 2017-09-15
13.02522.17
KADURJANAN SAJRONE ANTOLOGI CERKAK PREMAN ANGGITANE TIWIEK SA (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA)
89 11020114050
RAMADITYA PRANANDA YUDHA
2011 3 2017-04-20
13.00908.17
TRADHISI SINONGKELAN ING DESA PRAMBON KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK
90 10020114026
INGGIRNAWAN YOGA PRATAMA
2010 3.07 2017-06-19
13.02496.17
Tintingan Struktural Genetik Sajrone Novel Ing Satengahing Alas Brongkos Anggitane Tiwiek SA
90 12020114235
ROCHMA NUR HIDAYATI
2012 3.22 2017-06-19
13.02503.17
TUMINDAK DEGSIYA SAJRONE NOVEL KEPANGGANG WIRANG ANGGITANE TIWIEK SA
88 10020114210
LULUK HARDIYANTI
2010 3.35 2017-01-19
13.00079.17
MAKSIM KERJASAMA SAJRONE BASA WAYANG KULIT DHALANG KI KONDHO SRINAN JOYO ALIAS SUN GONDRONG (PRAGMATIK)

© 2018. Develop BY PPTI UNESA TEAM
Powered By ALim Sumarno